Zaznacz stronę
Informacje — Zakupy

Informacje — Zakupy

Sklep inter­ne­to­wy z eko pro­duk­ta­mi! Zapra­sza­my na zaku­py – solnysklep.pl Sklep inter­ne­to­wy w eko­lo­gicz­ny­mi pro­duk­ta­mi. Pro­duk­ty SPA & Wel­l­ness. Sole z całe­go świa­ta. Pro­duk­ty z Morza Mar­twe­go i Morza...
Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wie­le osób, któ­re odwie­dza­ły gro­tę sol­ną, sol­ny pokój inha­la­cyj­ny czy też sol­ną sau­nę, zada­wa­ło sobie i nam pyta­nie: jak to jest zbu­do­wa­ne? Uchy­li­my zatem rąb­ka tajem­ni­cy. Jed­nym z pod­sta­wo­wych sol­nych mate­ria­łów budow­la­nych...
DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTA­CJE NA INNO­WA­CJE Inwe­stu­je­my w Waszą przy­szłość Wdro­że­nie Pla­nu Roz­wo­ju Eks­por­tu przez fir­mę Sola­na Deve­lop­ment sp. z o.o. sp.k. Nazwa Bene­fi­cjen­ta „Sola­na Deve­lop­ment sp. z o.o.” spół­ka koman­dy­to­wa War­tość pro­jek­tu...
Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Solana Development

Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Solana Development

Bene­fi­cjent: “Sola­na Deve­lop­ment spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią” spół­ka koman­dy­to­wa Tytuł pro­jek­tu: Stwo­rze­nie Pla­nu Roz­wo­ju Eks­por­tu dla fir­my Sola­na Deve­lop­ment War­tość pro­jek­tu: 12 000 PLN ...