Zaznacz stronę
Informacje — Zakupy

Informacje — Zakupy

Sklep inter­ne­to­wy z eko pro­duk­ta­mi! Zapra­sza­my na zaku­py – solnysklep.pl Sklep inter­ne­to­wy w eko­lo­gicz­ny­mi pro­duk­ta­mi. Pro­duk­ty SPA & Wel­l­ness. Sole z całe­go świa­ta. Pro­duk­ty z Morza Mar­twe­go i Morza...
Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wie­le osób, któ­re odwie­dza­ły gro­tę sol­ną, sol­ny pokój inha­la­cyj­ny czy też sol­ną sau­nę, zada­wa­ło sobie i nam pyta­nie: jak to jest zbu­do­wa­ne? Uchy­li­my zatem rąb­ka tajem­ni­cy. Jed­nym z pod­sta­wo­wych sol­nych mate­ria­łów budow­la­nych...
Sole do kąpieli

Sole do kąpieli

Jakie korzy­ści przy­nie­sie two­jej skó­rze sto­so­wa­nie soli do kąpie­li? Kąpiel z dodat­kiem spe­cjal­nej soli zapew­ni cia­łu relaks, a tak­że wspo­mo­że rege­ne­ra­cję sił. Czę­sto sprzy­ja tak­że sprzy­jać lecze­niu skó­ry. Sole kąpie­lo­we są...