Zaznacz stronę
Informacje — Zakupy

Informacje — Zakupy

Sklep inter­ne­to­wy z eko pro­duk­ta­mi! Zapra­sza­my na zaku­py – solnysklep.pl Sklep inter­ne­to­wy w eko­lo­gicz­ny­mi pro­duk­ta­mi. Pro­duk­ty SPA & Wel­l­ness. Sole z całe­go świa­ta. Pro­duk­ty z Morza Mar­twe­go i Morza...
Koloroterapia

Koloroterapia

Kolo­ro­te­ra­pia Czym jest kolo­ro­te­ra­pia? Kolor – to ener­gia. Każ­dy kolor ma swo­ją wła­sną okre­ślo­ną dłu­gość fali i czę­sto­tli­wość. W rezul­ta­cie, odbie­ra­my kolo­ry nie tyl­ko za pośred­nic­twem wzro­ku, ale rów­nież absor­bu­jąc go...