Seite wählen

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres nas­zej stro­ny inter­neto­wej to: https://gradierwerks-bau.de.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kie­dy odwied­za­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­t­arz, zbier­a­my dane widocz­ne w for­mu­lar­zu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwied­za­jące­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zanoni­mi­zowa­ny ciąg znaków stworz­o­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su email (tak zwa­ny hash) może zostać przesła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu sprawdze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­ności usłu­gi Gra­va­tar jest dost­ęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zat­wier­dze­niu komen­tar­za twój obra­zek pro­filo­wy jest widocz­ny publi­cz­nie w kon­te­kście two­je­go komen­tar­za.

Media

Jeś­li jes­teś zare­je­s­tro­wanym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obrazki, powi­ni­en­eś uni­kać prze­syła­nia obrazków z taga­mi EXIF loka­li­za­c­ji. Odwied­za­ją­cy stronę mogą pobrać i odc­zy­tać peł­ne dane loka­li­za­cy­j­ne z obrazków w witry­nie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeś­li zosta­wisz na nas­zej witry­nie komen­t­arz, będ­zi­esz mógł wybrać opc­ję zapi­su two­jej nazwy, adre­su email i adre­su stro­ny inter­neto­wej w cias­tecz­kach, dzię­ki któ­rym podcz­as pisa­nia kole­jnych komen­t­ar­zy powyższe infor­mac­je będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cias­tecz­ka wygasa­ją po roku.

Jeś­li masz kon­to i zalo­gu­jesz się na tej witry­nie, utwor­zymy tymcza­so­we cias­tecz­ko na potrze­by sprawdze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cias­tecz­ka. To cias­tecz­ko nie zawi­e­ra żad­nych danych oso­bis­tych i zosta­nie wyr­zu­co­ne kie­dy zam­kniesz prze­glą­dar­kę.

Podcz­as logo­wa­nia twor­zymy dodat­ko­wo kil­ka cias­tec­zek potrzeb­nych do zapi­su twoich infor­mac­ji logo­wa­nia oraz wybranych opc­ji ekra­nu. Cias­tecz­ka logo­wa­nia wygasa­ją po dwóch dniach, a opc­ji ekra­nu po roku. Jeś­li zaz­nac­zy­sz opc­ję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wygaś­nie po dwóch tygod­niach. Jeś­li wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cias­tecz­ka logo­wa­nia zostaną usun­ię­te.

Jeś­li zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­gląd­ar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­kowe cias­tecz­ko. To cias­tecz­ko nie zawi­e­ra żad­nych danych oso­bis­tych, wska­zu­jąc po pro­s­tu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwilą edy­to­wa­n­e­go arty­kułu. Wyga­sa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­kuły na tej witry­nie mogą zawi­er­ać osad­zo­ne treści (np. fil­my, obrazki, arty­kuły itp.). Osad­zo­ne treści z innych witryn zachowu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwied­ził bez­poś­red­nio kon­kret­ną witry­nę.

Witry­ny mogą zbier­ać infor­mac­je o tobie, uży­wać cias­tec­zek, dołąc­zać dodat­kowe, zewnę­trz­ne sys­te­my śledze­nia i moni­to­ro­wać two­je interak­c­je z osad­zonym mate­riałem, włąc­za­jąc w to śledze­nie twoich interak­c­ji z osad­zonym mate­riałem jeś­li posia­dasz kon­to i jes­teś zalo­go­wa­ny w tam­tej witry­nie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeś­li zosta­wisz komen­t­arz, jego treść i met­a­da­ne będą prz­echow­y­wa­ne przez czas nieokreś­l­o­ny. Dzię­ki temu jes­teś­my w sta­nie rozpoz­na­wać i zat­wier­d­zać kole­j­ne komen­tar­ze auto­ma­ty­cz­nie, bez wysyła­nia ich do każ­do­ra­zowej moder­ac­ji.

Dla użyt­kow­ni­ków któr­zy zare­je­s­trow­a­li się na nas­zej stro­nie inter­neto­wej (jeś­li tacy są), prz­echowu­je­my rów­nież infor­mac­je oso­bis­te wpro­wad­zo­ne w pro­fi­lu. Każ­dy użyt­kow­nik może doko­nać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­mac­je oso­bis­te w dowol­nej chwi­li (nie lic­ząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmi­e­nić). Admi­nis­tra­tor­zy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­kować te infor­mac­je.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeś­li masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo dodałeś komen­tar­ze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dost­ar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wanym kom­ple­tem twoich danych oso­bis­tych będą­cych w nas­zym posia­da­niu, w tym całość tych dost­ar­c­z­onych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usun­ięcia przez nas całości twoich danych oso­bis­tych w nas­zym posia­da­niu. Nie doty­c­zy to żad­nych danych któ­re jes­teś­my zob­li­go­wa­ni zachować ze wzglę­dów admi­nis­tra­cy­jnych, prawnych albo bez­pie­c­zeńst­wa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tar­ze gości mogą być sprawd­za­ne za pomocą auto­ma­ty­cz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji