Tężnie solne

Doświadczenie i pasja

400 zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów i 20 lat histo­rii firmy

Tradycja
i natura

Zasto­so­wa­nie natu­ral­nych materiałów

Prestiż i wysoki standard

Wyso­ka jakość i wyjąt­ko­we wzornictwo

Indywidualne rozwiązania

Dopa­so­wa­ny i skro­jo­ny „na mia­rę” pro­jekt i realizacja

Tężnia solna budowa ( solankowa)

Tęż­nia sol­na począt­ko­wo słu­ży­ła pro­duk­cji soli jadal­nej. Dzi­siaj zmie­ni­ła swo­je prze­zna­cze­nie i wyko­rzy­stu­je­my ich dobro­czyn­ne dzia­ła­nie, umiesz­cza­jąc je w hote­lach, par­kach i stre­fach odpo­czyn­ku. Tęż­nia sol­na budowa.

Tęż­nie sol­ne są już nie tyl­ko dome­ną miej­sco­wo­ści uzdro­wi­sko­wych i czę­sto ich sym­bo­lem, ale powo­li sta­ją się, jak sau­ny czy base­ny, stan­dar­do­wym wypo­sa­że­niem stref Spa i Wel­l­ness. Cha­rak­te­ry­stycz­ny mikro­kli­mat wystę­pu­ją­cy w pobli­żu tęż­ni i powie­trze sil­nie nasy­co­ne związ­ka­mi mine­ral­ny­mi, pozy­tyw­nie wpły­wa na ogól­ną popra­wę samo­po­czu­cia i zdro­wie. Tęż­nia sol­na na pew­no uzu­peł­ni, wzbo­ga­ci i nada bar­dziej lecz­ni­cze­go i zachę­ca­ją­ce­go cha­rak­te­ru Pań­stwa obiek­tom. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą budo­wy tęż­ni sol­nej i do kontaktu.

Nasza fir­ma Sola­na, może pochwa­lić się ogrom­ną ilo­ścią zakoń­czo­nych z suk­ce­sem pro­jek­tów i naszym pra­wie dwu­dzie­sto­let­nim doświad­cze­niem w pra­cy z solą i jej wyko­rzy­sta­niem dla zdro­wia i relak­su. Dzię­ku­je­my za to Państwu.

Tęż­nie sol­ne lub solan­ko­we i ich budo­wa, obok gro­ty sol­nej, poko­ju inha­la­cyj­ne­go czy sau­ny sol­nej, to ele­men­ty, któ­re wzmac­nia­ją nasze kom­pe­ten­cje i pozwa­la­ją nam lepiej słu­żyć i budo­wać Pań­stwa biz­nes w powią­za­niu z natu­rą i ocze­ki­wa­nia­mi, coraz bar­dziej wyma­ga­ją­cych i świa­do­mych Gości.

Dzię­ku­jąc za Pań­stwa zaufa­nie, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą budo­wy tęż­ni sol­nej i kontaktu.

Oferta tężni solnych Solana — budowa

Tężnie solne wewnętrzne — budowa

Tęż­nia okrą­gła (słu­po­wa) Avangarde

Ten model tęż­ni sol­nej (budo­wa) wyko­na­ny jest z uży­ciem tar­ni­ny i wybra­ne­go gatun­ku drew­na (świerk, sosna lub dąb). Kon­struk­cja wewnętrz­na oraz ele­men­ty mają­ce kon­takt z solan­ką wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej. Zabu­do­wa zewnętrz­na (design) może być dopa­so­wa­na do wyma­gań inwestora/architekta. Solan­ka krą­ży w obie­gu zamknię­tym i jest uzu­peł­nia­na zgod­nie z potrze­bą. Tęż­nia sol­na słu­po­wa nada­je się np. do mon­ta­żu w stre­fach odpo­czyn­ku w obiek­tach Wel­l­ness, w stre­fie recep­cyj­nej lub w holu hote­lo­wym. Śred­ni­ca tęż­ni (do uzgod­nie­nia) w zakre­sie: śred­ni­ca słu­pa tar­ni­ny na dole 110 cm do 150 cm. Wyso­kość tęż­ni od 200 do 240 cm. Sze­ro­kość zewnętrz­na całej konstrukcji/zabudowy to 160 cm do 250 cm.

Tęż­nie przy­ścien­na lub dwu­stron­na – wer­sja Clas­sic — budowa

Tęż­nia wyko­na­na z drew­na sosno­we­go lub świer­ko­we­go. Wypeł­nie­niem będą wit­ki brzo­zo­we lub róż­ne­go rodza­ju kamień natu­ral­ny oraz sztucz­ny. Obu­do­wa może być dopa­so­wa­na do wyma­gań inwestora/architekta. Mogą to być ele­men­ty drew­na, kamie­nia lub cegieł sol­nych o powierzch­ni gład­kiej lub łupa­nej (natu­ral­nej). Moż­li­we są róż­ne wer­sje wykoń­cze­nia i pod­świe­tleń cegieł i całej tęż­ni . Solan­ka krą­ży w sys­te­mie zamkniętym.

Tęż­nie te bar­dzo czę­sto są ele­men­tem wypo­sa­że­nia gro­ty sol­nej. Mogą też zna­leźć zasto­so­wa­nie jako ele­ment ozdob­ny w hote­lo­wej recep­cji lub holu. Jest to naj­tań­szy model tęż­ni sol­nej. Sze­ro­kość tęż­ni od 80 cm do 400cm. Wyso­kość do uzgod­nie­nia, stan­dar­do­wo jest to 220 cm. Głę­bo­kość tęż­ni jed­no­stron­nej to min 60 cm. Tęż­nia dwu­stron­na – wymia­ry do uzgodnienia.

Tęż­nie przy­ścien­na lub dwu­stron­na – wer­sja Elegance

Tęż­nia wyko­na­na z drew­na sosny kana­dyj­skiej lub dębo­we­go. Wypeł­nie­niem są gałę­zie tar­ni­ny. Obu­do­wę tęż­ni sta­no­wią drew­nia­ne gustow­nie rzeź­bio­ne lub pro­ste w for­mie bel­ki drew­nia­ne. Cegły sol­ne gład­kie lub o jed­nej stro­nie natu­ral­nej mogą być czę­ścią zabu­do­wy. Moż­li­we jest pod­świe­tle­nie cegieł róż­ne­go rodza­ju świa­tłem. Solan­ka krą­ży w sys­te­mie zamknię­tym. Kon­struk­cja wewnętrz­na oraz ele­men­ty mają­ce kon­takt z solan­ką wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej. Sze­ro­kość tęż­ni od 140 cm do 600cm. Wyso­kość do uzgod­nie­nia, stan­dar­do­wo jest to 220 cm. Głę­bo­kość od 80 cm. Stan­dar­do­wo oko­ło 100 cm.

Tężnie solne wewnętrzne — budowa

Tęż­nie przy­ścien­na lub dwu­stron­na zewnętrz­na – wer­sja Classic

Tęż­nia wyko­na­na z drew­na sosno­we­go lub świer­ko­we­go. Wypeł­nie­niem są gałę­zie tar­ni­ny uło­żo­ne pozio­mo w całej tęż­ni. Solan­ka krą­ży w sys­te­mie zamknię­tym lub może być dodat­ko­wo połą­czo­na z sys­te­mem auto­ma­tycz­ne­go dostar­cza­nia wody/solanki. Zbior­nik solan­ki do uzgod­nie­nia – muro­wa­ny, folia, stal nie­rdzew­na lub inne. Wymia­ry do uzgod­nie­nia. Moż­li­we są kon­struk­cje wiel­ko­ści od 3m do kil­ku­dzie­się­ciu metrów. Wyso­kość do uzgod­nie­nia. Tęż­nie te mogą być nie­wiel­kich roz­mia­rów i sta­no­wić ele­ment ozdob­ny pod­jaz­du, par­ku lub jakie­goś holu, ale mogą też być ogrom­nym ele­men­tem archi­tek­tu­ry jak tęż­nia w Cie­cho­cin­ku lub Ino­wro­cła­wiu. Wów­czas koniecz­ne będzie źró­dło solan­ki natu­ral­nej. Zapra­sza­my do kon­tak­tu celem omó­wie­nia Pań­stwa zamierzeń.

Skontaktuj się z nami

Podaj przy­bli­żo­ny metraż obiektu
i zostaw do sie­bie kontakt -
odpo­wia­da­my już po chwili!  m2


  Tutaj przygotowujemy nasze tężnie solne

  starannie i dokładnie

  Pytania

  Co to jest tężnia solankowa?

  Tęż­nia solan­ko­wa budo­wa to wyko­na­na z drew­na kon­struk­cja, w któ­rej wnę­trzu uło­żo­ne są gałę­zie tar­ni­ny lub w mniej­szych tęż­niach gałąz­ki brzo­zo­we. Po gałę­ziach tych spły­wa solan­ka roz­bi­ja­jąc się o poszcze­gól­ne gałąz­ki. Solan­ka pom­po­wa­na jest ku górze sys­te­mem pomp w obie­gu zamkniętym.

  Czym jest solan­ka — to woda mine­ral­na zawie­ra­ją­ca dużą licz­bę jonów sodo­wych, sole magne­zo­we oraz związ­ki jodu i pota­su oraz innych mine­ra­łów. Solan­ką nazy­wa­na jest rów­nież woda mine­ral­na o zawar­to­ści soli mine­ral­nych (M) powy­żej > 35 g/dm³. Odpa­ro­wu­ją­ca solan­ka two­rzy wokół tęż­ni cha­rak­te­ry­stycz­ny mikro­kli­mat. Powie­trze nasy­co­ne jest dobro­tli­wy­mi dla zdro­wia pier­wiast­ka­mi pota­su, wap­nia, sodu, bro­mu, magne­zu oraz żela­za – związ­ki te absor­bo­wa­ne są przez orga­nizm ludz­ki dzię­ki inha­la­cjom do ukła­du odde­cho­we­go oraz poprzez skórę.

  Po co tężnia solankowa i kto to wymyślił?

  Budo­wa pierw­szych tęż­ni solan­ko­wych roz­po­czę­ła się w pół­noc­nych Wło­szech już w XIV wie­ku. Szyb­ko zdo­by­ły popu­lar­ność i roz­po­wszech­ni­ły się w Euro­pie, zwłasz­cza w Niem­czech i Austrii. W Pol­sce pierw­sze tęż­nie zbu­do­wa­no w Koło­brze­gu w XVIII wie­ku. Został wznie­sio­ny kom­pleks pię­ciu tęż­ni solan­ko­wych.
  Tęż­nie solan­ko­we począt­ko­wo słu­ży­ły do zwięk­sza­nia gęsto­ści solan­ki i odzy­ski­wa­nia z niej soli jadal­nej. Z bie­giem cza­su odkry­to dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści mikro­kli­ma­tu two­rzą­ce­go się wokół tęż­ni – zaczę­to wyko­rzy­sty­wać je do celów proz­dro­wot­nych. Tęż­nie zaczę­ły powsta­wać w euro­pej­skich sana­to­riach. Jed­na z pierw­szych i dotych­czas naj­więk­szych tęż­ni solan­ko­wych w Euro­pie powsta­ła w XIX wie­ku w Cie­cho­cin­ku. Tęż­nię zapro­jek­to­wał Jakub Graff – pro­fe­sor Aka­de­mii Gór­ni­czej w Kiel­cach. Tęż­nia jest monu­men­tal­na — jej wyso­kość wyno­si pra­wie 16 m, a dłu­gość ponad 1700 m. Inne popu­lar­ne tęż­nie w Polce miesz­czą się w Ino­wro­cła­wiu, Rab­ce-Zdro­ju czy Busku-Zdroju.

  Dlaczego tężnie powstają w centrach wielkich miast, przy hotelach i uzdrowiskach? Tężnia solna budowa.

  To pró­ba wal­ki ze smo­giem lub dużym zanie­czysz­cze­niem powie­trza. Dla miesz­kań­ców to spo­sób na regen­cję oraz zni­we­lo­wa­nie szko­dli­wych warun­ków. Solan­ko­wy mikro­kli­mat ma dobro­tli­wy wpływ na nasz orga­nizm. Pozwa­la nawil­żyć oraz pobu­dzić dro­gi odde­cho­we, któ­re szyb­ciej pozby­wa­ją się zanie­czysz­czeń. Znacz­ne ilo­ści chlor­ku sodu zmniej­sza­ją obrzęk dróg odde­cho­wych, brom roz­sze­rza oskrze­la, żela­zo wzmac­nia odpor­ność, a wap­no sprzy­ja aler­gi­kom niwe­lu­jąc obja­wy uczu­le­nia. Zawar­ty w bry­zie jod pozy­tyw­nie wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie tarczycy.

  Jaki jest pozytywny wpływ tężni solankowych na nasz organizm?

  Pobyt w tęż­ni solan­ko­wej zale­ca­ny jest oso­bom z obni­żo­ną odpor­no­ścią orga­ni­zmu i wszyst­kim któ­rzy chcą poczuć się lepiej i zre­lak­so­wać. Inha­la­cje solan­ko­we zale­ca­ne są w prze­wle­kłych infek­cjach gór­nych dróg odde­cho­wych – nawra­ca­ją­ce­mu zapa­le­niu zatok czy zapa­le­niu oskrze­li, a tak­że ast­mie oskrze­lo­wej czy prze­wle­kłej obtu­ra­cyj­nej cho­ro­bie płuc. Korzy­sta­nie z tęż­ni solan­ko­wych wska­za­ne jest tak­że w nad­ci­śnie­niu tęt­ni­czym, aler­gii czy ner­wi­cy. Oczy­wi­ście zale­ca­my to wszyst­kim zestre­so­wa­nym i szu­ka­ją­cym chwi­li na głę­bo­ki oddech.

  Ile kosztuje tężnia solankowa?

  Cena tęż­ni solan­ko­wej zale­ży o jej wiel­ko­ści, wybra­ne­go przez Pań­stwa mode­lu i sty­lu w jakim zosta­nie ona zre­ali­zo­wa­na. Ceny roz­po­czy­na­ją się już od 9000 zł net­to w przy­pad­ku mniej­szych mode­li, a gór­na gra­ni­ca chy­ba jesz­cze nie zosta­ła okre­ślo­na.
  Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu www.solnysklep.pl i skła­da­nia zamówień/zapytań poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub tele­fo­nicz­nie. Na pew­no będzie­my w sta­nie zna­leźć odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla Pań­stwa przestrzeni.

  Tężnia solna