Informacje — Zakupy

Informacje — Zakupy

Sklep inter­ne­to­wy z eko pro­duk­ta­mi! Zapra­sza­my na zaku­py – solnysklep.pl Sklep inter­ne­to­wy w eko­lo­gicz­ny­mi pro­duk­ta­mi. Pro­duk­ty SPA & Wel­l­ness. Sole z całe­go świa­ta. Pro­duk­ty z Morza Mar­twe­go i Morza...
Koloroterapia

Koloroterapia

Kolo­ro­te­ra­pia Czym jest kolo­ro­te­ra­pia? Kolor – to ener­gia. Każ­dy kolor ma swo­ją wła­sną okre­ślo­ną dłu­gość fali i czę­sto­tli­wość. W rezul­ta­cie, odbie­ra­my kolo­ry nie tyl­ko za pośred­nic­twem wzro­ku, ale rów­nież absor­bu­jąc go...
Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wie­le osób, któ­re odwie­dza­ły gro­tę sol­ną, sol­ny pokój inha­la­cyj­ny czy też sol­ną sau­nę, zada­wa­ło sobie i nam pyta­nie: jak to jest zbu­do­wa­ne? Uchy­li­my zatem rąb­ka tajem­ni­cy. Jed­nym z pod­sta­wo­wych sol­nych mate­ria­łów budow­la­nych...
Grota solna

Grota solna

ŻRÓ­DŁO: https://portal.abczdrowie.pl Gro­ta sol­na jest naj­now­szą, ory­gi­nal­ną meto­dą zasto­so­wa­nia soli w celach lecz­ni­czych i rekre­acyj­nych, według opa­ten­to­wa­nych tech­no­lo­gii. Jest to miej­sce o baśnio­wym wnę­trzu...