Wróć

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wie­le osób, któ­re odwie­dza­ły gro­tę sol­ną, sol­ny pokój inha­la­cyj­ny czy też sol­ną sau­nę, zada­wa­ło sobie i nam pyta­nie: jak to jest zbu­do­wa­ne? Uchy­li­my zatem rąb­ka tajemnicy.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych sol­nych mate­ria­łów budow­la­nych jaki sto­su­je­my do budo­wy grot, pokoi inha­la­cyj­nych, aran­ża­cji i saum sol­nych jest cegła sol­na. Cegły wystę­pu­ją w kolo­rach poma­rań­czo­wym i bia­łym, oraz róż­nych odcie­niach tych kolo­rów. Sto­so­wa­ne przez nas cegły są nie­zwy­kle wytrzy­ma­łe a jed­no­cze­śnie estetyczny.

Natu­ral­ne kolo­ry cegieł pod­kre­śla­my poprzez zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych sys­te­mów oświe­tle­nio­wych: LED, RGB czy węży świetl­nych. Dzię­ki temu uzy­sku­je­my nie­sa­mo­wi­te efek­ty wizualne.

Cegły sol­ne pozwa­la­ją na nowo­cze­sny design w połą­cze­niu z naj­now­szy­mi mate­ria­ła­mi wyko­rzy­sty­wa­ny­mi w aran­ża­cjach wnętrz. Jed­nak miło­śni­cy roz­wią­zań natu­ral­nych rów­nież znaj­dą coś dla sie­bie, ponie­waż cegły świet­nie “odnaj­du­ją się” w towa­rzy­stwie drew­na i kamienia.

Cegły sol­ne łączy­my ze sobą za pomo­cą spe­cjal­ne­go kleju.

Tak zbu­do­wa­ne obiek­ty na pew­no sta­ną się wizy­tów­ką i cie­ka­wym ele­men­tem zarów­no w hote­lo­wych restau­ra­cjach, cen­trach SPA & Wel­l­ness jak i nawet naj­mniej­szych miesz­ka­niach. Będą tak­że czę­ścią budo­wa­nia cie­ka­we­go kli­ma­tu wpra­wia­ją­ce­go w zado­wo­le­nie klien­tów czy też gości.

Cegły sol­ne znaj­dzie­cie w naszych sklepach:

solnysklep.pl i produktysolne.pl

Nasze obiek­ty wybu­do­wa­ne przy uży­ciu cegieł sol­nych znaj­dzie­cie na stronie:

solana.pl/budowagrotsolnych

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2