Wróć

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTA­CJE NA INNOWACJE

Inwe­stu­je­my w Waszą przyszłość

Wdro­że­nie Pla­nu Roz­wo­ju Eks­por­tu przez fir­mę Sola­na Deve­lop­ment sp. z o.o. sp.k.

Nazwa Bene­fi­cjen­ta „Sola­na Deve­lop­ment sp. z o.o.” spół­ka komandytowa

War­tość pro­jek­tu 467 370,55 PLN

Udział Unii Euro­pej­skiej 318 836,68 PLN

Okres reali­za­cji 2014–2015

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SO­WA­NY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EURO­PEJ­SKIE­GO FUN­DU­SZU ROZ­WO­JU REGIONALNEGO

Unia Euro­pej­ska – www.europa.eu

Mini­ster­stwo Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – www.mrr.gov.pl

Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści – www.parp.gov.pl

Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka – www.poig.gov.pl

Wro­cław­ska Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – www.warr.pl

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2