Wróć

Grota solna

ŻRÓ­DŁO: https://portal.abczdrowie.pl

Gro­ta sol­na jest naj­now­szą, ory­gi­nal­ną meto­dą zasto­so­wa­nia soli w celach lecz­ni­czych i rekre­acyj­nych, według opa­ten­to­wa­nych tech­no­lo­gii. Jest to miej­sce o baśnio­wym wnę­trzu i zba­wien­nym dzia­ła­niu na cia­ło i psy­chi­kę. Natu­ral­na sól lecz­ni­cza zawie­ra mikro­ele­men­ty nie­zbęd­ne do stwo­rze­nia uni­kal­ne­go mikro­kli­ma­tu, któ­ry korzyst­nie wpły­wa na samo­po­czu­cie i dzia­ła relak­su­ją­co. Czy­ste, zjo­ni­zo­wa­ne powie­trze w gro­cie sol­nej popra­wia stan zdro­wia i wspo­ma­ga lecze­nie wie­lu chorób.

Działanie groty solnej

Jaski­nia sol­na zawie­ra odpo­wied­ni mikro­kli­mat, któ­ry wzmac­nia odpor­ność i pobu­dza siły wital­ne orga­ni­zmu. Komo­ry sol­ne pro­du­ku­ją i utrzy­mu­ją powie­trze boga­te w dro­go­cen­ne pier­wiast­ki, takie jak:

 • jod – jest nie­zbęd­ny dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia tar­czy­cy odpo­wia­da­ją­cej za prze­mia­ną mate­rii i nor­ma­li­za­cję wagi, wyka­zu­je dzia­ła­nie bakteriobójcze;
 • magnez – wpły­wa na układ sercowo-naczyniowy;
 • żela­zo – nie­zbęd­ny skład­nik hemo­glo­bi­ny w krwi;
 • wapń – przy­czy­nia się do wzmac­nia­nia odpor­no­ści orga­ni­zmu i dzia­ła łago­dzą­co na podrażnienia;
 • miedź – zapo­bie­ga poja­wie­niu się grzybicy;
 • selen – spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się skóry;
 • sód, potas, chlor­ki – korzyst­nie wpły­wa­ją na pra­cę serca;
 • krzem – popra­wia wygląd skó­ry i wło­sów oraz wzmac­nia kości.

Seans w gro­cie sol­nej, któ­ry trwa 45 minut odpo­wia­da kil­ku dniom spę­dzo­nym w kli­ma­cie nad­mor­skim. Kom­na­ty sol­ne wzmac­nia spe­cjal­na sól i solan­ka ter­micz­na o sze­ro­kim zasto­so­wa­niu, tj. do kąpie­li zdro­wot­nych, inha­la­cji, roz­py­la­nia za pomo­cą nawil­ża­cza i zdro­wot­nych lamp solnych.

Właściwości groty solnej

Komo­ra sol­na i ekran sol­ny powo­du­je zwięk­sze­nie ilo­ści jonów ujem­nych nawet o 500%. W ten spo­sób wytwa­rza się mikro­kli­mat, któ­ry wła­ści­wo­ścia­mi przy­po­mi­na aurę nad wodo­spa­dem czy nad brze­giem morza. W gro­cie mon­tu­je się zestaw do kolo­ro­te­ra­pii, któ­ra ma duży wpływ na dobre samo­po­czu­cie. Wła­ści­wo­ści lam­py (żół­ta, poma­rań­czo­wa, czer­wo­na) dzia­ła pobu­dza­ją­co i ener­ge­ty­zu­ją­co. Lam­py sol­ne o kolo­rach zim­nych (fio­let, nie­bie­ski, indy­go) uspo­ka­ja­ją zmy­sły i łago­dzą ból.

Mikro­kli­mat jaski­ni sol­nej wpły­wa na popra­wę kon­dy­cji orga­ni­zmu i w natu­ral­ny spo­sób wspo­ma­ga leczenie:

 • scho­rzeń gór­nych i dol­nych dróg oddechowych,
 • zapa­le­nia zatok,
 • aler­gii,
 • oty­ło­ści,
 • nie­do­czyn­no­ści tarczycy,
 • cho­rób ukła­du pokarmowego,
 • cho­rób ukła­du krążenia,
 • cho­rób ukła­du nerwowego,
 • ner­wic, spad­ku odpor­no­ści na stres, bezsenności.

Aby zna­leźć się we wspa­nia­łym miej­scu i pood­dy­chać orzeź­wia­ją­cym mor­skim powie­trzem, wca­le nie trze­ba dale­ko wyjeż­dżać i pła­cić dużych sum pie­nię­dzy za pobyt w ośrod­kach wypo­czyn­ko­wych nad morzem. Wystar­czy udać się do jaski­ni sol­nej, gdzie odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne powie­trze, prze­cho­dząc przez pane­le sol­ne uwal­nia wie­le mikro­ele­men­tów. W trak­cie takie­go sean­su orga­nizm odzy­sku­je siły wital­ne i zna­czą­co popra­wia się odporność.

link do arty­ku­łu: https://portal.abczdrowie.pl/grota-solna

A wię­cej o gro­tach sol­nych i ich rodza­jach może­cie dowie­dzieć się tutaj

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!  m2