Wróć

Koloroterapia

Koloroterapia

Czym jest kolo­ro­te­ra­pia? Kolor – to ener­gia. Każ­dy kolor ma swo­ją wła­sną okre­ślo­ną dłu­gość fali i czę­sto­tli­wość. W rezul­ta­cie, odbie­ra­my kolo­ry nie tyl­ko za pośred­nic­twem wzro­ku, ale rów­nież absor­bu­jąc go pod­świa­do­mie poprzez skó­rę. Prze­ni­ka­jąc nasze cia­ło, kolor ini­cju­je reak­cje che­micz­ne, któ­re oddzia­łu­ją na funk­cjo­no­wa­nie róż­nych orga­nów i ukła­dów nasze­go orga­ni­zmu. Kolor pozy­tyw­nie wpły­wa na tkan­ki skó­ry oraz cały orga­nizm, uspraw­nia­jąc prze­pływ ener­gii, zwięk­sza odpor­ność nasze­go orga­ni­zmu. Nagro­ma­dzo­na ener­gia doda­je nam sił, by zwal­czać choroby.
A jakie kolo­ry domi­nu­ją w GRO­TACH SOL­NYCH SOLA­NA, tych do któ­rych zapra­sza­my naszych gości i tych, któ­re budu­je­my na całym świecie?

Poma­rań­czo­wy –
jest kolo­rem rado­snym, kolo­rem szczę­ścia, kre­atyw­no­ści i cie­pła, łączą­cym ener­gię fizycz­ną z poszcze­gól­ny­mi cecha­mi men­tal­ny­mi. To kolor two­rze­nia i zdol­no­ści przy­sto­so­wa­nia się. Wywo­łu­je dobre samo­po­czu­cie i pogo­dę ducha. Kolor poma­rań­czo­wy sym­bo­li­zu­je cie­pło, dobro­byt oraz powo­dze­nie i nawią­zu­je do poczu­cia wła­snej war­to­ści, np. poma­rań­czo­wa ścia­na w jadal­ni sprzy­ja jed­no­ści rodzi­ny, poma­rańcz zacho­dzą­ce­go słoń­ca – relak­sa­cji i rozluźnieniu.

Żół­ty –
to kolor inte­lek­tu, wni­kli­wo­ści i per­cep­cji. W daw­nych cza­sach był to kolor, któ­ry sym­bo­li­zo­wał życie i radość. Żół­ty nawią­zu­je do wła­snej war­to­ści i tego, jak postrze­ga­my i jak się czu­je­my sami ze sobą. Jest kolo­rem oso­bo­wo­ści i ego. Dobrze oddzia­łu­je na psy­chi­kę, gdy jeste­śmy przy­gnę­bie­ni lub dopa­da nas stan melan­cho­lii. Jest kolo­rem dla jasne­go myśle­nia, obiek­tyw­no­ści, pew­no­ści i uro­ku. Dla przy­kła­du, biz­nes­me­nom dora­dza się nosze­nie żół­tych kra­wa­tów dla doda­nia pew­no­ści siebie.

Nie­bie­ski –
oddzia­łu­je koją­co i łago­dzą­co na psy­chi­kę. Jest kolo­rem medy­ta­cji i ducho­we­go roz­wo­ju – odprę­ża umysł. Nie­bie­ski jest kolo­rem praw­dy, odda­nia, spo­ko­ju i szcze­ro­ści. Jest kolo­rem wyż­szych cech, zalet umy­sło­wych. Nie­bie­ski nawią­zu­je do auto­ek­spre­sji. Jest kolo­rem poko­ju, wygo­dy i wiarygodności.
Wła­śnie te kolo­ry wystę­pu­ją tak­że w lam­pach sol­nych. Dwa pierw­sze – poma­rań­czo­wy i żół­ty – w lam­pach sol­nych natu­ral­nych oraz lam­pach sol­nych rzeź­bio­nych nato­miast nie­bie­ski wystę­pu­je dodat­ko­wo w lam­pach sol­nych z dio­da­mi LED.

Widzi­my zatem jak waż­ne dla nasze­go zdro­wia są róż­ne­go rodza­ju pro­duk­ty sol­ne. Gro­ta, jaski­nia sol­na, sau­na sol­na na pew­no zapew­nią każ­de­mu hote­lo­wi, pen­sjo­na­to­wi i czy cen­trum SPA dodat­ko­wych klien­tów. Aran­ża­cje sol­ne nada­dzą każ­de­mu wnę­trzu odpo­wied­ni kli­mat – wzbo­ga­cą design oraz pięk­nie oświe­tlą nie wspo­mi­na­jąc o zdro­wot­nym dzia­ła­niu oświe­tlo­nych cegieł sol­nych oraz natu­ral­nym joni­zo­wa­niu powie­trza w pomiesz­cze­niu przez sól.

Dodaj­my, że każ­dy z nas może stwo­rzyć w swo­im oto­cze­niu warun­ki umoż­li­wia­ją­ce kolo­ro­te­ra­pię. Wystar­czy kil­ka lamp sol­nych w całym domu i i może­my cie­szyć się pięk­nym oświe­tle­niem wspo­ma­ga­ją­cym nasz układ ner­wo­wy oraz wyeli­mi­no­wa­niem tzw. zja­wi­ska elektrosmogu.

Chce­cie mieć u sie­bie gro­tę sol­ną, sau­nę sol­ną, sol­ny pokój inha­la­cyj­ny czy też aran­ża­cję sol­ną? Nic prost­sze­go! Skon­tak­tuj się z nami a my zaj­mie­my się całą resz­tą: http://solana.pl/budowagrotsolnych

Chcesz kupić lam­pę sol­ną w skle­pie inter­ne­to­wym? – http://solnysklep.pl

Chcesz kupić lam­pę sol­ną w skle­pie stacjonarnym

lub odwie­dzić jed­ną z naszych grot sol­nych? – http://solana.pl/naszegrotysolne

Zapra­sza­my!

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2