Wróć

Sole do kąpieli

Jakie korzyści przyniesie twojej skórze stosowanie soli do kąpieli?

Kąpiel z dodat­kiem spe­cjal­nej soli zapew­ni cia­łu relaks, a tak­że wspo­mo­że rege­ne­ra­cję sił. Czę­sto sprzy­ja tak­że sprzy­jać lecze­niu skó­ry. Sole kąpie­lo­we są pro­duk­ta­mi przy­stęp­ny­mi ceno­wo i za ich pomo­cą możesz wyko­nać łatwe zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne w domo­wym zaci­szu. Moż­na tak­że stwo­rzyć wła­sną mie­szan­kę soli do kąpie­li i solanek.

1. Rodzaje soli do kąpieli

Sto­su­je się wie­le odmian soli do kąpie­li. Róż­nią się one pod wzglę­dem gatun­ku, wła­ści­wo­ści, a tak­że zapa­chu. Do naj­pow­szech­niej sto­so­wa­nych soli zaliczamy:

Sól hima­laj­ska – wyróż­nią ją jasno­ró­żo­wy kolor. Dzię­ki zawar­tym w soli hima­laj­skiej mikro i makro­ele­men­tom kąpie­le z dodat­kiem tej soli mają dobro­czyn­ny wpływ na naszą skó­rę a tak­że na cały orga­nizm. Mine­ra­ły roz­pusz­cza­ją się w wodzie i poprzez pory skór­ne wni­ka­ją do nasze­go orga­ni­zmu i przy­spie­sza­ją wyda­la­nie tok­syn. Kąpiel solan­ko­wa dzia­ła odtru­wa­ją­co na nasz orga­nizm i popra­wia kon­dy­cję naszej skó­ry. Przy­spie­sza pro­ce­sy goje­nia i łago­dzi pro­ble­my dermatologiczne.

Sól z Morza Mar­twe­go – pozy­sku­je się ją z wody Morza Mar­twe­go poprzez odpa­ro­wa­nie. Ta sól jest boga­ta w żela­zo, man­gan, magnez, potas i wie­le innych mikro i makro­ele­men­tów. Pod­czas kąpie­li te pier­wiast­ki są absor­bo­wa­ne przez naszą skó­rę i dzię­ki temu popra­wia się jej wygląd i kondycja.

Sól z Morza Śród­ziem­ne­go – jest to wyso­ko mine­ra­li­zo­wa­na gru­ba sól mor­ska w bia­łym kolorze.

Sole do kąpie­li mogą być drob­no lub gru­bo­ziar­ni­ste ale więk­szość z nich dobrze i szyb­ko roz­pusz­cza się w wodzie. Nie­któ­re sole szcze­gól­nie drob­no­ziar­ni­ste moż­na wyko­rzy­stać rów­nież do peelin­gu całe­go cia­ła. Wystar­czy ją wymie­szać z odro­bi­ną olej­ku pie­lę­gna­cyj­ne­go, a następ­nie spłukać.

2. Korzyści płynące ze stosowania soli do kąpieli

Sole do kąpie­li nie tyl­ko dzia­ła­ją relak­su­ją­co – zapew­nia­ją one rów­nież zaska­ku­ją­co wie­le innych korzy­ści. Przy­kła­do­wo, kąpie­le w soli z Morza Martwego:

  • • relak­su­ją i odprężają
  • • popra­wia­ją wygląd i kon­dy­cję skóry,
  • • łago­dzą pro­ble­my der­ma­to­lo­gicz­ne (trą­dzik, ato­po­we zapa­le­nie skó­ry, łusz­czy­ca, grzybice)
  • • zmniej­sza­ją poce­nie się,
  • • przy­czy­nia­ją się do likwi­da­cji napię­cia i bólu mięśni.

Sól mor­ska dosko­na­le wygła­dza skó­rę i usu­wa z jej powierzch­ni mar­twe komór­ki.
Sto­so­wa­nie soli do kąpie­li popra­wia sła­be krą­że­nie, niwe­lu­je sztyw­ność mię­śni i obja­wy zapa­le­nia sta­wów.
Przy­naj­mniej raz w tygo­dniu war­to zafun­do­wać sobie kąpiel z dodat­kiem soli. Ponad­to za pomo­cą soli możesz zafun­do­wać sobie nie­zwy­kłą sesję aro­ma­te­ra­peu­tycz­ną. Wystar­czy jedy­nie dobrać odpo­wied­nio do wła­snych pre­fe­ren­cji sól o przy­jem­nym zapa­chu na przy­kład z dodat­kiem lawen­dy, nagiet­ka czy płat­ków róży.

Wię­cej roz­ma­itych soli do kąpie­li znaj­dziesz tutaj

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2