Wróć

Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Solana Development

Bene­fi­cjent: “Sola­na Deve­lop­ment spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią” spół­ka komandytowa

Tytuł pro­jek­tu: Stwo­rze­nie Pla­nu Roz­wo­ju Eks­por­tu dla fir­my Sola­na Development

War­tość pro­jek­tu: 12 000 PLN 

Dofi­nan­so­wa­nie: 10 200,00 PLN

W ramach pro­jek­tu zosta­nie zaku­pio­ny Plan Roz­wo­ju Eks­por­tu dla fir­my Sola­na Deve­lop­ment. Celem reali­za­cji dzia­ła­nia jest zwięk­sze­nie pozio­mu eks­por­tu przed­się­bior­stwa. Ana­li­zy prze­pro­wa­dzo­ne w ramach Pla­nu Roz­wo­ju Eks­por­tu wska­zać mają obsza­ry, na któ­rych popyt na pro­duk­ty fir­my będzie naj­więk­szy. Ponad­to w ana­li­zie znaj­dą się rów­nież suge­stie doty­czą­ce naj­bar­dziej pożą­da­nych dzia­łań mar­ke­tin­go­wych na danym ryn­ku zagra­nicz­nym oraz wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje doty­czą­ce dane­go ryn­ku. W Pla­nie Roz­wo­ju Eks­por­tu zosta­ną wska­za­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce naj­bar­dziej korzyst­nych wyjaz­dów, z punk­tu widze­nia współpracy.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2