Koloroterapia

Koloroterapia

Kolo­ro­te­ra­pia Czym jest kolo­ro­te­ra­pia? Kolor – to ener­gia. Każ­dy kolor ma swo­ją wła­sną okre­ślo­ną dłu­gość fali i czę­sto­tli­wość. W rezul­ta­cie, odbie­ra­my kolo­ry nie tyl­ko za pośred­nic­twem wzro­ku, ale rów­nież absor­bu­jąc go...