Ścia­na sol­na budowa

Pokój solny budowa

ŚCIANA SOLNA

budo­wa — cena ? 

Pokój inhalacyjny

GENERATOR SOLNY

Sali­na­Vi­ta K5 

Solny pokój inhalacyjny

INHALACJAJONIZACJA

Inha­la­cje zjo­ni­zo­wa­nym tlenem

SOLNA STREFA RELAKSU

z soli himalajskiej 

Ściana solna budowa

Ścia­na sol­na sta­je się popu­lar­nym i luk­su­so­wym ele­men­tem nowo­cze­snych obiek­tów wel­l­ness w domach pry­wat­nych, rezy­den­cjach i hote­lach. Ścia­ny sol­ne są czę­ścią gro­ty sol­nej, poko­ju inha­la­cyj­ne­go lub fiń­skiej sau­ny sol­nej. Zapo­znaj się ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi i zasta­nów się, gdzie możesz zbudować/umieścić sol­ną ścia­nę w swo­im projekcie.

Sola­na może poszczy­cić się 20-let­nim doświad­cze­niem w obcho­dze­niu się z solą i jej zasto­so­wa­niu dla zdro­wia i relak­su. Pro­jek­tu­je­my i budu­je­my stre­fy wel­l­ness i spa w hote­lach, ter­mach, base­nach i obiek­tach fitness.

Od pro­jek­tu-pla­no­wa­nia, wdro­że­nia po prze­ka­za­nie goto­we­go pro­jek­tu do użyt­ku. Dzię­ku­je­my za zaufa­nie i zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą budo­wy ścia­ny sol­nej, gro­ty sol­nej lub sau­ny sol­nej oraz do kontaktu.

Ściana solna budowa

Ściana solna z pomarańczowej czy białej cegły himalajskiej ? Co wybrać — zbudować ?

Ściana solna — Luksusowy Wellness i strefa SPA

Stre­fy wellness/SPA, w któ­rych relak­su­je­my się i odpo­czy­wa­my po dłu­gich sean­sach sau­no­wych, powin­ny spra­wiać wra­że­nie kom­for­tu, cie­pła i wyjąt­ko­wo­ści. Jeśli dodat­ko­wo zapew­nią Ci luk­sus i nie­co­dzien­ny cha­rak­ter, to ozna­cza że odnie­śli­śmy suk­ces. A nasi Goście na pew­no wró­cą i opo­wie­dzą wszyst­kim o tym doświad­cze­niu. Nie­zwy­kły kolor i struk­tu­ra naszej soli, doświad­cze­nie naszych insta­la­to­rów oraz wyso­ki stan­dard naszej pra­cy z pew­no­ścią pozwo­lą na uzy­ska­nie odpo­wied­nie­go efek­tu. Budo­wa — sol­na ścia­na — kupno

Gro­ta sol­na, ścia­na sol­na lub tęż­nia solan­ko­wa — solna ?

Budo­wa ścia­ny sol­nej, jej dobór, zamó­wie­nie i mon­taż — nic prost­sze­go. Zadzwoń do nas i sko­rzy­staj z pomo­cy nasze­go kon­sul­tan­ta. Z powo­dze­niem zre­ali­zo­wa­li­śmy ponad 600 pro­jek­tów na całym świe­cie. Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Kana­da, Wło­chy, Bel­gia, Szwaj­ca­ria, Pol­ska, Cze­chy i wie­le innych miejsc. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby nasza pra­ca była doce­nia­na, a nasza dzia­łal­ność wyko­rzy­sty­wa­ła naj­lep­szą for­mę rekla­my — reko­men­da­cje naszych klien­tów. Skon­tak­tuj się z nami. Wybierz wła­sną wer­sję Two­je­go SPA. Tęż­nia solan­ko­wa, gro­ta sol­na, pokój inha­la­cyj­ny lub relak­sa­cyj­ny oraz sau­na. Budo­wa — sol­na ścia­na
Wybierz coś dla sie­bie. Wyróż­nij się na trud­nym i wyma­ga­ją­cym ryn­ku luk­su­so­wych usług wel­l­ness i SPA.

Ściana solna do Twojego centrum odnowy biologicznej w domu i w hotelu

Zamów i odmień swo­ją prze­strzeń za pomo­cą naszej sol­nej ścia­ny. Stwórz zdro­wą atmos­fe­rę, na przy­kład do upra­wia­nia jogi lub relak­su po sesji w sau­nie. Odpręż się w zdro­wym kli­ma­cie ujem­nie zjo­ni­zo­wa­nej soli hima­laj­skiej. Nasza sol­na ścia­na Sola­na odmie­ni Two­je SPA.

INHALACJE SOLNE POŁĄCZONĄ ZE JONIZOWANYM TLENEM

Zbuduj solną ścianę

Ścia­na z bia­łej soli hima­laj­skiej — cegły budow­la­ne

Ścia­na z cegły sol­nej może być poma­rań­czo­wa lub bia­ła. To Twój wybór. Cza­sa­mi w ultra­no­wo­cze­snych wnę­trzach, w któ­rych domi­nu­ją metal, szkło i beton, kolor bia­ły może być wła­ści­wym wybo­rem. Może­my tu dodać zim­ne bia­łe świa­tło i uzy­skać osza­ła­mia­ją­cy efekt. Zadzwoń do nas i sko­rzy­staj z nasze­go doświad­cze­nia i doradz­twa. zbu­do­wać sol­ną ścianę

Zadzwoń do nas! 

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wej ofer­ty, eta­pów reali­za­cji oraz nie­zbęd­nych wyma­gań tech­nicz­nych zapra­sza­my do kontaktu.  m2


  cegły solne grota solna budowa kupn cena pokój solny

  NASZE POKOJE INHALACYJNESOLANKĄTLENEM — zbuduj komorę solną ze ścianą solną

  Zbuduj pomieszczenie do inhalacji

  Pytania

  Co to jest ściana solna ?

  Ścia­na sol­na (kup kom­pi­la­cję) to ścia­na zbu­do­wa­na z blo­ków / cegieł lub brył soli. Sól hima­laj­ska, zna­na rów­nież jako poma­rań­czo­wa sól hima­laj­ska, to sól kamien­na wydo­by­wa­na w kopal­niach soli w Hima­la­jach. Aby zbu­do­wać sol­ną ścia­nę z soli hima­laj­skiej, możesz wyko­nać nastę­pu­ją­ce kroki:

  Zdo­bądź wystar­cza­ją­cą ilość cegieł sol­nych lub brył soli hima­laj­skiej w żąda­nej wiel­ko­ści i ilości.

  Upew­nij się, że masz odpo­wied­nie miej­sce na sol­ną ścia­nę. Odpo­wied­nim śro­do­wi­skiem było­by na przy­kład pomiesz­cze­nie z dobrą wen­ty­la­cją i niską wilgotnością.

  Opcjo­nal­nie moż­na zain­sta­lo­wać oświe­tle­nie za ścia­ną sol­ną, aby pod­kre­ślić jej natu­ral­ne pięk­no i kolor. zbu­duj sol­ną ścia­nę kup

  Waż­na jest rów­nież regu­lar­na kon­ser­wa­cja ścia­ny sol­nej poprzez prze­cie­ra­nie jej wil­got­ną szmatką.

  Gdzie mogę zbudować ścianę solną? Czy prawie wszędzie?

  Ścia­nę sol­ną z cegieł hima­laj­skich lub innej soli (np. z soli z Morza Mar­twe­go) może­my zbu­do­wać wszę­dzie tam, gdzie chce­my stwo­rzyć dobry kli­mat i popra­wić wygląd prze­strze­ni. Dodat­ko­wą korzy­ścią posia­da­nia ścia­ny sol­nej jest stwo­rze­nie pozy­tyw­ne­go „kli­ma­tu” poprzez zwięk­sze­nie ilo­ści jonów ujem­nych w powie­trzu. Sól jest natu­ral­nym pro­du­cen­tem jonów ujem­nych. Zbu­duj ścia­nę sol­ną kup
  Ścia­nę sol­ną czę­sto mon­tu­je­my w sau­nach, stre­fach SPA i wel­l­ness , w domach i hote­lach. Jeśli chce­my uzy­skać efekt wow, insta­la­cja ścia­ny sol­nej jest czę­sto ide­al­nym wybo­rem. zbu­do­wać sol­ną ścianę

  Czy mogę zbudować / kupić ścianę solna w moim domu?

  Tak. Kon­struk­cja ścia­ny sol­nej jest czę­sto wybie­ra­na jako ele­ment deko­ra­cyj­ny w domach pry­wat­nych, ale tak­że w pomiesz­cze­niach hote­lu, pen­sjo­na­tu czy stre­fy SPA, wel­l­ness. zbu­duj sol­ną ścia­nę kup

  Ściana solna — w jakim kolorze mogę kupić — zbudować ścianę solną?

  Ścia­na sol­na może skła­dać się z bia­łych lub poma­rań­czo­wych hima­laj­skich kamie­ni sol­nych. Dodat­ko­wo może­my rów­nież wybrać kolor pod­świe­tle­nia, któ­re będzie uży­wa­ne pod­czas mon­ta­żu. Kup zbu­duj ścianę

  Do wybo­ru mamy róż­ne kolo­ry oświe­tle­nia LED — bia­ły cie­pły, bia­ły zim­ny, nie­bie­ski. Moż­li­we jest rów­nież zasto­so­wa­nie pod­świe­tle­nia RGB w peł­nej pale­cie barw. zbu­do­wać mur

  Ile kosztuje ściana solna?

  Nie­ste­ty cena zakupu/budowy ścia­ny sol­nej zale­ży od wie­lu czyn­ni­ków. Ścia­na sol­na może skła­dać się z bia­łych lub różo­wych kamie­ni soli hima­laj­skiej. zbu­duj sol­ną ścia­nę kup

  Mon­taż może być wyko­na­ny w tech­no­lo­gii kle­je­nia cegły lub w tech­no­lo­gii bez­kle­jo­wej. Tech­ni­ka ukła­da­nia bez kle­ju jest bar­dziej odpo­wied­nia dla pomiesz­czeń o pod­wyż­szo­nej wil­got­no­ści. Cena za metr kwa­dra­to­wy ścia­ny sol­nej waha się od 2460 zł do nawet 4000 zł. Wszyst­ko zale­ży od wiel­ko­ści ścia­ny, tech­ni­ki mon­ta­żu oraz rodza­ju zasto­so­wa­ne­go oświe­tle­nia. zbu­do­wać sol­ną ścianę

  ściana solna budowa cena grota solna pokój inhalacyjny tęznia solna

  ŚCIANA SOLNA KUP ZBUDUJ POKÓJ INHALACYJNY