Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres nas­zej stro­ny inter­neto­wej to: https://gradierwerks-bau.de.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kie­dy odwied­za­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbier­amy dane widocz­ne w for­mu­lar­zu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwied­za­jące­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zano­ni­mi­zowa­ny ciąg znaków stwor­z­o­ny na pod­sta­wie two­jego adre­su email (tak zwa­ny hash) może zostać przesła­ny do usłu­gi Grava­tar w celu sprawd­ze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­ności usłu­gi Grava­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zat­wierd­ze­niu komen­tar­za twój obra­zek pro­fi­lowy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tekście two­jego komentarza.

Media

Jeś­li jes­teś zare­jes­tro­wanym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obraz­ki, powi­ni­en­eś uni­kać prze­syła­nia obraz­ków z tag­ami EXIF loka­li­zac­ji. Odwied­za­ją­cy stronę mogą pobrać i odc­zy­tać peł­ne dane loka­li­za­cy­j­ne z obraz­ków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeś­li zosta­wisz na nas­zej witry­nie komen­tarz, będ­zi­esz mógł wybrać opc­ję zapi­su two­jej nazwy, adre­su email i adre­su stro­ny inter­neto­wej w cias­tecz­kach, dzięki którym podc­z­as pisa­nia kole­jnych komen­tar­zy powyżs­ze infor­mac­je będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cias­tecz­ka wygas­a­ją po roku.

Jeś­li masz kon­to i zalo­gu­jesz się na tej witry­nie, utwor­zy­my tymc­z­a­so­we cias­tecz­ko na potrze­by sprawd­ze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cias­tecz­ka. To cias­tecz­ko nie zawi­e­ra żad­nych danych oso­bis­tych i zosta­nie wyr­zu­co­ne kie­dy zam­kniesz przeglądarkę.

Podc­z­as logo­wa­nia twor­zy­my dodat­ko­wo kil­ka cias­tec­zek potrzeb­nych do zapi­su twoich infor­mac­ji logo­wa­nia oraz wybranych opc­ji ekra­nu. Cias­tecz­ka logo­wa­nia wygas­a­ją po dwóch dniach, a opc­ji ekra­nu po roku. Jeś­li zaz­nac­zy­sz opc­ję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wygaś­nie po dwóch tygod­niach. Jeś­li wylo­gu­jesz się ze swo­jego kon­ta, cias­tecz­ka logo­wa­nia zostaną usunięte.

Jeś­li zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­gląd­ar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­ko­we cias­tecz­ko. To cias­tecz­ko nie zawi­e­ra żad­nych danych oso­bis­tych, wska­zu­jąc po pro­s­tu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwilą edy­to­wa­n­ego arty­kułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­kuły na tej witry­nie mogą zawi­erać osad­zo­ne treści (np. fil­my, obraz­ki, arty­kuły itp.). Osad­zo­ne treści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwied­ził bez­poś­red­nio kon­kret­ną witrynę.

Witry­ny mogą zbier­ać infor­mac­je o tobie, uży­wać cias­tec­zek, dołąc­zać dodat­ko­we, zewnę­trz­ne sys­te­my śled­ze­nia i moni­to­ro­wać two­je inter­ak­c­je z osad­zonym mate­riałem, włąc­za­jąc w to śled­ze­nie twoich inter­ak­c­ji z osad­zonym mate­riałem jeś­li posia­dasz kon­to i jes­teś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeś­li zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prz­echo­wy­wa­ne przez czas nie­okreś­l­o­ny. Dzięki temu jes­teś­my w sta­nie roz­poz­na­wać i zat­wierd­zać kole­j­ne komen­tar­ze auto­ma­ty­cz­nie, bez wysyła­nia ich do każ­do­ra­zowej moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków któr­zy zare­jes­tro­wa­li się na nas­zej stro­nie inter­neto­wej (jeś­li tacy są), prz­echo­wu­je­my rów­nież infor­mac­je oso­bis­te wpro­wad­zo­ne w pro­fi­lu. Każ­dy użyt­kow­nik może doko­n­ać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­mac­je oso­bis­te w dowol­nej chwi­li (nie lic­ząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmi­e­nić). Admi­nis­tra­tor­zy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­kować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeś­li masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo dodałeś komen­tar­ze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dost­ar­c­ze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wanym kom­ple­tem twoich danych oso­bis­tych będą­cych w nas­zym posia­da­niu, w tym całość tych dost­ar­c­z­onych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usunięcia przez nas całości twoich danych oso­bis­tych w nas­zym posia­da­niu. Nie doty­c­zy to żad­nych danych któ­re jes­teś­my zob­li­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admi­nis­tra­cy­jnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tar­ze gości mogą być sprawd­za­ne za pomocą auto­ma­ty­cz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji